Friday, February 25, 2011

Maynila 1898

Labanan sa Look ng Maynila (1898)
Ang Labanan sa Look ng Maynila ay pagsiklab ng digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at Espanya ay nag-udyok sa Estados Unidos na sakupin ang Pilipinas. Ipinakita ng mga Amerikano ang kapangyarihang militar nito nang lusubin ng kanilang hukbong pandagat ang hukbo ng mga Español sa Look ng Maynila noong Mayo 1, 1898. Walang nagawa ang mga Espanyol kundi isuko ang Pilipinas sa mga Amerikano. Upang hindi malagay sa kahihiyan ang Spain, nakipagkasundo ang Estados Unidos na magkaroon ng kunwa-kunwariang labanan sa Maynila. Isinagawa ito noong Agosto 13, 1898. Inakala ng hukbo ni Aguinaldo na magkakaroon ng tunay na paglusob ang mga Amerikano laban sa mga Español kaya nag-alok siya ng tulong militar ngunit hindi ito tinanggap ng mga Amerikano. Sa pamamagitan ng kunwa-kunwariang labanang ito, ipinakita ng mga Espanyol na lumaban ang mga hukbo nito sa abot ng kanilang makakaya at hanggang sa huling sandali.

6 comments:

 1. A country cannot simultaneously prevent and prepare for war.

  ReplyDelete
 2. As soon as war is looked upon as wicked, it will always have its fascination. When it is looked upon as vulgar, it will cease to be popular.

  ReplyDelete
 3. Every gun that is made, every warship launched, every rocket fired signifies, in the final sense, a theft from those who hunger and are not fed, those who are cold and not clothed.

  ReplyDelete
 4. Man is the only animal that deals in that atrocity of atrocities, War. He is the only one that gathers his brethren about him and goes forth in cold blood and calm pulse to exterminate his kind. He is the only animal that for sordid wages will march out and help to slaughter strangers of his own species who have done him no harm and with whom he has no quarrel . . . And in the intervals between campaigns he washes the blood off his hands and works for "the universal brotherhood of man" - with his mouth.

  ReplyDelete
 5. The whole art of war consists of guessing at what is on the other side of the hill.

  ReplyDelete
 6. It is well that war is so terrible. We should grow too fond of it

  ReplyDelete